top of page

המכון לאיכות השלטון בישראל (ע"ר) הוקם בשנת 2001 כגוף ציבורי ייחודי ובלתי תלוי, שייעודו לקדם את איכות השלטון, את שלטון החוק והדמוקרטיה בישראל ולהנחיל את ערכי טוהר המידות, היושרה והאתיקה השלטונית בחברה הישראלית: בקרב גופי השירות הציבורי ובמערכת החינוך בישראל. המכון פועל לחיזוק הלגיטימציה של מוסדות השלטון, להגברת האמון בין הממשל לבין האזרח וליצירת חברה, בה ערכי הדמוקרטיה, שלטון החוק ונורמות המינהל הציבורי התקין הינם ערכים מובילים. המכון הינו גוף מוביל בתחומי פעילותו, בקנה מידה ארצי, שעוסק, לצורך קידום יעדיו, בפיתוח וביישום של ידע ייחודי ותכני בחמישה מישורים:  אתיקה ומשילות, מנהיגות, אזרחות, תקשורת המונים והגות. 

המכון לאיכות השלטון

מרכז לתקשורת המונים

ינגיש באמצעים דיגיטליים את תוכני ומסרי איכות השלטון באופן ישיר לקהלים בציבור הרחב.

מרכז הגות

כתיבת ניירות עמדה בנושאים מגוונים, בחינת רפורמות ארגוניות ומודלים חשיבתיים שיסייעו להגברת השקיפות, המשילות ואיכות השלטון בישראל, ואף יציע לכנסת הצעות חוק בנושאים שונים.

מרכז מנהיגות

טיפוח מנהיגות ציבורית ערכית המקדמת ערכים של איכות שלטון.

מרכז אזרחות

פיתוח מודלים לאזרחות פעילה כמו: הפעלת שדרת מנהיגות אזרחית בשלטון המרכזי וברשויות המקומיות, בפרט בפריפריה, המיישמת הלכה למעשה את ערכי איכות השלטון, באמצעות פיתוח מודעות אתית ומעורבות אזרחית, עבודות גמר באזרחות ועוד.

מרכז אתיקה ומשילות

הכשרת עובדי ציבור ונבחרי ציבור בתחום האתיקה השלטונית. המכללה פיתחה ידע ומודלים ייעודיים להכשרה, ליצירת קוד אתי, להטמעתו בארגון ולחינוך לערכיו. 

מרכזי המכון לאיכות השלטון

צוות המכון

מנכ"ל

ד"ר שחף גל  //  shahaf@iqg.org.il  //  054-4736114

ראש מרכז אתיקה ומשילות - ד"ר שי נחושתאי  //  052-3064882  //  shai.nechushtai@gmail.com  //  shain@iqg.org.il

ראש מרכז אזרחות - זהבה חן  //  052-3639863  //  zehava@iqg.org.il

יו"ר הדירקטוריון

עו"ד אליעד שרגא

מידע על פעילות מרכז אתיקה ומשילות ומרכז מנהיגות ואזרחות:

אתר אינטרנט

צרו קשר

02-5000518

bottom of page